Üretici ve yetiştiricilerin emeği ve alın terini güvence altına alarak ülkede sürdürülebilir tarıma katkıda sunulması için faaliyetlerine devam eden TARSİM tarafından 2024 yılında prim tarife fiyatlarında çeşitli indirimler yapılırken, sigorta teminatlarının kapsamında da genişletmeye gidildi.

Tarım Sigortaları 2024 yılı uygulamalarının yer aldığı Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2024  Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin 28/12/2023  tarih ve 8015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 29/12/2023 tarih ve 32414 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar ile Bitkisel ürünler, Meyve ağaçları, süs bitkileri, seralar, büyük ve küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları, deniz ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri plakalı arı kovanları ile köy bazlı kuraklık sigorta teminatları daha önceki yıllarda olduğu gibi Tarım Sigortaları havuzu tarafından teminat altına alınmış ve halihazırda devam etmektedir.    

Mevcut kapsama ilave olarak, 2024 yılında ilk defa;

 

Bitkisel Ürün Sigortasında;

Dolu riski tarife fiyatında 79 üründe % 15 oranında, 26 üründe % 10 oranında ve 14 üründe % 5

oranında prim indirimi yapılmıştır.

Don riski tarife fiyatında 8 üründe % 10 oranında ve 5 üründe % 5 oranında prim indirimi yapılmıştır.

Fırtına riski için 225 üründe % 6 oranında prim indirimi yapılmıştır.

Sel riski için 212 üründe % 5 oranında prim indirimi yapılmıştır.

Bitkisel Ürün ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında uygulanan Çift Poliçe indirimi % 10

olarak uygulanmasına devam edilmiştir.

Ağaç Sigortasında, aynı parselde hem ağaç hem de bitkisel ürün sigortası poliçesi olan parsellerde

% 5 oranında uygulanan "Ağaç Çift Poliçe İndirimi" uygulaması % 10'a yükseltilmiştir.

Dolu paketi kapsamında herhangi bir risk nedeni ile 4 yıl boyunca hasar dosyası açılmamış olan

sigortalılara % 40 oranında prim indirimi uygulaması getirilmiştir.

Don paketi kapsamında 3 yıl boyunca hasar dosyası açılmamış olan sigortalılara % 30 oranında

prim indirimi uygulaması getirilmiştir.

Sera Sigortasında;

Teminat kapsamındaki bir risk nedeniyle topraksız tarım yapılan seralarda, teknik donanım

unsurunda hasar meydana gelmesi sonucunda, ürünün doğrudan etkilenmesi ile oluşan miktar

kayıpları teminat kapsamında değerlendirilecektir.

Kar ağırlığı teminatında seralardaki; oluk altı direk profilleri, konstrüksiyondaki kırıklıklar,

eğiklikler, hasarlı ya da tamir görmüş profiller, yay çemberlerin makasları ile oluk/kenar direkleri

ve havalandırma sistemlerindeki hasarlar teminat kapsamına alınmıştır.

Yumuşak plastik örtülerde meydana gelen yırtık veya delinmeler sonucunda 5.000 TL tutarında

"Örtü Onarım Masrafı" desteği uygulaması getirilmiştir.

Önceki yıllarda 5. risk kategorisine giren seralar sigorta kapsamı dışında iken, 2024 yılında 5.risk

kategorisinde yer alan seralar içerisinde yetiştirilen ürünler teminat kapsamına alınmıştır.

Gelir Koruma Sigortasında;

2022-2023 üretim sezonunda buğday ürünü için pilot olarak Konya ilinde uygulanan Gelir

Koruma Sigortası, 2023-2024 üretim sezonunda ülke genelinde uygulanacaktır.

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında;

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında tarife fiyatında besi ve süt sığırlarında % 4 oranında prim indirimi yapılmıştır.

Poliçe düzenlenmesi esnasında sigortalanabilir hayvan sayısı 1 ila 30 baş aralığında olan işletmelere yönelik poliçe primi üzerinden % 15 oranında prim indirimi yapılmıştır.

Yetiştirici Birlikleri kanalıyla toplu şekilde poliçe düzenlenmesi halinde; 10.000 ila 50.000 baş

arası hayvan için % 10, 50.000 ila 250.000 baş arası hayvan için % 15, 250.000 ila 500.000 baş

arası hayvan için % 20, 500.000 ila 1.000.000 baş arası hayvan için % 25, 1.000.000 ila 2.000.000

baş arası hayvan için % 30, 2.000.000 baş ve üzeri hayvan için % 50 oranında prim indirimi yapılmıştır.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında;

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında geniş kapsamlı tarife fiyatlarında % 5 oranında prim

indirimi yapılmıştır.

Poliçe düzenlenmesi esnasında sigortalanabilir hayvan sayısı 1 ila 100 baş aralığında olan

işletmelere yönelik poliçe primi üzerinden % 15 oranında prim indirimi yapılmıştır.

Yetiştirici Birlikleri kanalıyla toplu şekilde poliçe düzenlenmesi halinde; 20.000 ila 50.000 baş

arası hayvan için % 10, 50.000 ila 100.000 baş arası hayvan için % 15, 100.000 ila 500.000 baş

arası hayvan için % 20, 500.000 ila 1.000.000 baş arası hayvan için % 25, 1.000.000 ila 2.000.000

baş arası hayvan için % 30, 2.000.000 baş ve üzeri hayvan için % 50 oranında prim indirimi

Saatlerce ve Kilometrelerce Uzaklıktan Kurban Satmaya Geldi Saatlerce ve Kilometrelerce Uzaklıktan Kurban Satmaya Geldi

yapılmıştır.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında daha önce ek teminat olarak poliçeye dâhil edilen şap

hastalığı Geniş Kapsamlı tarifeye standart olarak dahil edilmiştir.

Kümes Hayvanları Hayat Sigortasında;

Kümes Hayvanları Hayat sigortasında müşteri memnuniyeti göz önüne alınarak daha efektif bir

tarife yapısı kurgulanmış ve dar kapsamlı ile geniş kapsamlı tarifeler birleştirilmiştir.

Arıcılık Sigortasında;

Arıcılık Sigortası tarife fiyatlarında % 10 oranında prim indirimi yapılmıştır.

Tüm Branşlarda;

Sözleşmeli üretim yapan üretici ve yetiştiricilerimize tüm branşlarda % 5 oranında prim indirimi

yapılmıştır.

Kadın çiftçilere % 10 oranında, 40 Yaş altı çiftçilerimize % 5 oranında, Engelli çiftçilerimize %

5 oranında, Şehit ve Gazi yakınlarımıza % 5 oranlarında prim indirimi uygulanmasına devam edilecektir.

8015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında belirlenen Devlet prim desteği riskler için tüm

branşlarda, sigorta primi tutarının % 50'si oranında uygulanacaktır.

Ayrıca;  Açık alanda yetiştirilen meyveler, yağgülü, enginar, şekerpancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun ürünleri ile meyve ve bağ fidanlarında, % 50 prim desteği oranına ilave olarak, sadece don riski primine bu desteğin 1/3'ü oranında ek prim desteği, Köy bazlı kuraklık verim sigortasında ise; sigorta priminin % 60'ı oranında prim desteği sağlanacaktır.

Üreticilerin, tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları ve bu kayıtlarını her yıl güncellemeleri gerekmektedir. Tarım sigortası yaptırmayan üreticiler için; 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 17'nci

maddesinde belirtilen; "Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası

yaptırmayan üreticiler, 20.6.1977 tarihli ve 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz." Hükmü uygulanmaktadır. Tüm üreticilerimizin risklerini en aza indirmek ve emeklerini güvence altına almak adına Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) uygulamalarından istifade etmeleri ve tarım sigortası yaptırmayı  üretimin vaz geçilmez bir parçası olarak benimsemeleri önem arz etmektedir.

Resmi Gazete'de yer alan “Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2024 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar"a aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231229-19.pdf

           

Editör: Ender Atmacan