Milletvekili İbrahim Arslan açıklamalarında;

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisince 8.9.2020 tarihinde alınan karar uyarınca; ilimizin gelecekteki 50-60 yılında su sıkıntısı yaşanmamasını sağlayacak 'SAKARBAŞI kaynaklarından ilimize içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması projesiyle' ilgili olarak;


DSİ Genel Müdürlüğü ile ESKİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün üzerinden geçen yaklaşık 3,5 yılı aşkın süre içinde yapılan/yapılmayan iş ve işlemleri içeren sorularımın; Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı tarafından yanıtlaması istemiyle, konuyu TBMM’ne taşımıştım. 


Bakanlık tarafından sorularıma verilen cevapla;


📌Kararı 2020 Eylül ayında alınmasına rağmen, söz konusu protokolün ancak yaklaşık BİR YIL sonra; 29.11.2021 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığı,
📌Projeye ait PLANLAMA RAPORU çalışmalarının 2024 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği,
📌Planlama Raporunun ONAYININ ardından ANCAK işin ihalesinin gerçekleştirilmesinin planlandığı,
📌Söz konusu projenin yatırım maliyetinin 2024 yılı (!) fiyatlarıyla yaklaşık 14 milyar TL olacağının öngörüldüğü,
tarafıma yazılı olarak bildirilmiştir.

Kararın alınmasının üzerinden yaklaşık dört yıl geçmesine karşın henüz planlama raporunun dahi tamamlanmadığı, ülkemizde yaşanan olumsuz ekonomik ve sosyal koşullar, tasarruf tedbirleri genelgesi kapsamında en az 3 yıl boyunca kamu yatırımlarının askıya alınacağı vb. diğer unsurlar dikkate alındığında, SAKARBAŞI KAYNAKLARINDAN İÇME, KULLANMA ve ENDÜSTRİ SUYU SAĞLANMASI PROJESİ YAPIM İŞİNİN başlama ve tamamlanmasının en az 5-10 yıl süreceği ortaya çıkmaktadır.  


Güzel Eskişehirimize ve çok kıymetli hemşehrilerimize yapılan bu haksızlıkları kabul etmeyeceğimizi, şehrimiz için elzem olan bu projenin bir an önce yaşama geçirilmesi için konunun takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.
NOT: Konu ile ilgili vermiş olduğum yazılı soru önergesi ve Bakanlık tarafından verilen yazılı cevap ekte sunulmuştur." ifadelerine yer verdi.

Yazılı Soru Önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim YUMAKLI tarafından Anayasa’nın 98’inci ve Meclis İçtüzüğü’ nün 96 ile 99’uncu maddeleri çerçevesinde yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 08.05.2024


       İbrahim ARSLAN
    Eskişehir Milletvekili

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından; Eskişehir ilinin içme ve kullanma suyunun Porsuk barajından karşılanmakta olduğu, temin edilen suyun kalitesinin yetersizliği nedeniyle “Sakarbaşı” kaynaklarından su tahsisi yapılması konusu DSİ Genel Müdürlüğü ile çeşitli zamanlarda yapılan yazışmalarla talep edilmiştir. 
Talebi olumlu değerlendiren DSİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı; Eskişehir iline Sakarbaşı kaynaklarından yapılacak yatırımlara temel oluşturacak içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanmasıyla ilgili raporların ve projelerin hazırlanması, hazırlanan projelere uygun olacak şekilde içme suyu tesislerine ait inşaatların yapılması hususunda ve ilgi yazısı ekinde sunduğu “ Sakarbaşı Kaynaklarından Eskişehir iline içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanması ile ilgili protokolün” uygun görülmesi halinde imzalanarak geri ödeme hususlarının kabul edildiğine dair alınacak olan Belediye Meclis kararının aslı ile birlikte Genel Müdürlüğe iadesini 23.07.2020 tarih ve 420082 sayılı sayılı yazısı ile ESKİ Genel Müdürlüğüne bildirmiştir. 
ESKİ Yönetim Kurulu, 23.08.2020/100 sayılı kararıyla; DSİ Genel Müdürlüğünün 23.07.2020 tarih ve 420082 sayılı yazısı ve ekinde yer alan protokol kapsamında, protokolün imzalanması için Genel Müdüre yetki verilmesi ve ekli protokolde belirlenen şekilde otuz (30) yıl içinde geri ödemesinin yapılacağının kabul edildiğine dair genel kurul kararının alınması için genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar vermiştir. 

Bunun üzerine, “Sakarbaşı kaynaklarından Eskişehir iline içme, kullanma ve endüstri suyu sağlanmasıyla ilgili otuz (30) yıl içerisinde, protokolde açıklanan koşullarda geri ödenmesinin kabulü ve protokolün imzalanması için Genel Müdüre yetki verilmesi” ESKİ Genel Kurulu olarak görev yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.09.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 

ESKİ Olağanüstü genel kurulunca alınan karar ve DSİ Genel Müdürlüğü ile ESKİ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün üzerinden yaklaşık 3,5 yılı aşkın süre geçmiştir. 

Başkan Dökmeci'den Başkan Ataç'a Ziyaret Başkan Dökmeci'den Başkan Ataç'a Ziyaret

Bu bağlamda;
Söz konusu protokolün 20’inci maddesi; “Protokolün; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine Bakanlığının uygun görüşlerinin alınmasının ardından yürürlüğe gireceği” hükmündedir. 

Bu hükme göre yaklaşık 3,5 yıl önce imzalanan protokol “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine Bakanlığının” uygun görüşlerine hangi tarihte sunularak iş ve işlemlere başlanılmıştır? 

Protokolün 19’uncu maddesi;” İş bu protokolün 3. Maddesinde yer alan işlerin inşaatı, projenin T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım programı ile ilişkilendirilmesini müteakip yapılacaktır” hükmündedir. 

Bu bağlamda;

Söz konusu içme, kullanma ve endüstri suyunun sağlanması ile ilgili raporlar ve projeler hazırlanarak tamamlanmış mıdır? Tamamlanma tarihi nedir? 

Rapor ve projeler tamamlandıysa T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulmuş mudur? Sunulma tarihi nedir?

Söz konusu rapor ve projeler sunulmuşsa Yatırım Programları ile İlişkilendirilmesi sağlanmış mıdır? Sağlanmadıysa gerekçesi nedir? 

Aradan geçen yaklaşık 3,5 yıla rağmen rapor ve projeler tamamlanmamışsa, bunun gerekçesi nedir? 

Eskişehir’imiz için elzem olan, Sakarbaşı kaynaklarından suyun ilimize getirilmesi hususunda projelerin tamamlanarak, bu projelere uygun içme suyu tesislerinin inşaatına ne zaman başlanılması planlanmaktadır? Projenin yaklaşık maliyet tutarı ne kadardır?   

Sakarbaşı Soru Önergesine Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Gelen Cevap

Arslan 1Arslan 2

Editör: Buğrahan Doğangil